UDDANNELSEN

2-årig pædagogisk massageuddannelse

Den 2-årige uddannelse i pædagogisk massage er opbygget i 5 moduler af hver 4 dage. Uddannelsen er såvel teoretisk som praktisk. Undervisningen retter sig mod at udvikle viden om, evner for og færdigheder i at anvende pædagogisk massage som et led i det samlede pædagogiske arbejde. Der kræves ikke fagspecifikke deltagerforudsætninger.


Der er udviklet specielle massageformer og berøringsteknikker, som foregår direkte på huden eller udenpå tøjet. Begge er egnede i pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, der er psykisk udviklingshæmmede, omsorgssvigtede, sindslidende etc. - men også med børn, unge og voksne indenfor normalområdet f.eks. i børnehaver, fritidshjem/klubber og plejehjem.


Der undervises i korte og afgrænsede samt i længerevarende mere omfattende massageformer.

Når den pædagogiske massageuddannelse er bygget op omkring 5 moduler, indebærer det, at der i de mellemliggende perioder vil være lejlighed til at praktisere massage og til at udføre de praktiske og teoretiske opgaver, som bliver givet i uddannelsesforløbet. Den opnåede erfaring og spørgsmål i tilknytning hertil vil blive taget op og inddraget i forbindelse med undervisningen, ligesom der gives supervision i forbindelse hermed.


Efter tilmeldingsfristens udløb bliver uddybende program for uddannelsens indhold tilsendt.

Formål med uddannelsen


  • Deltagerne får forståelse for de holdninger og metoder den pædagogiske massage bygger på samt viden om, hvordan man kan bruge massagen i det pædagogiske arbejde
  • Deltagerne får indblik i anatomisk og fysiologisk teori i forbindelse med massage og herunder indsigt i den betydning taktil stimulation og massage har for hjerne, nervesystem, sanser, krop, psyke og kommunikation
  • Deltagerne tilegner sig grundlæggende massage- og berøringsteknikker, der er egnede indenfor det pædagogiske arbejdsområde, hvis fælles mål er at bibringe modtageren en tilstand af psykisk og fysisk velvære, afspændthed, tryghed, nærvær og oplevelser af egen krop og eksistens
  • Deltagerne får metoder til at styrke modtagerens sanseintegration og motivation for at indgå i kontakt og samspil. Der opnås desuden indsigt i, hvordan man kan arbejde med mennesker, som er berøringsangste
  • Deltagerne får videreudviklet deres egen intuition og evne til empati særligt med relation til kroppens udtryk og den nonverbale kommunikation
  • Deltagerne erhverver sig færdigheder i at anvende massage, som kan indgå som led i personalepleje og på den måde danne udgangspunkt for etablering af et fælles forståelsesgrundlag for massagens kvaliteter i det pædagogiske arbejde.